Проекти

'ИСПРОЕКТ' разполага с висококвалифицирани специалисти, прилагащи екипния принцип на работа, владеещи перфектно действащите нормативни документи, стандарти и правилници.

Проектите на фирмата се характеризират с комплексни, взаимно обвързани и допълващи се технически решения. При тяхното реализиране се ползват не само натрупания опит и строителни традиции, но и съвременни технологии, материали, изделия и технически постижения в областта на проектирането и строителството.

ИНСТИТУТ ЗА ПРОУЧВАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ 'ИСПРОЕКТ'

АРХИТЕКТУРА

С професионализма на своя екип от архитекти 'ИСПРОЕКТ' предлага: 

 • оригинални архитектурни решения с висока функционалност и изискан стил
 • ефективно, стилно и икономично преустройство на жилища, сгради и офиси
 • интериорен дизайн и обзавеждане

КОНСТРУКЦИИ

'ИСПРОЕКТ' има традиции и опит в проектирането на строителни конструкции и технология за тяхното изпълнение. Колективът от конструктори предлага на своите клиенти прецизни, авангардни и технически обосновани решения при проектиране на:

 • стоманени и стоманобетонови конструкции
 • телекомуникационни антенни кули и мачти
 • усилване и реконструкция на съществуващи сгради и съоръжения
 • конструктивни експертизи
 • проекти за антисеизмично осигуряване на сгради
 • разработване на комплексни проекти за технологични обекти
 • проекти за организация и изпълнение на строителството

 

Други

'ИСПРОЕКТ' предлага модерни решения, за вътрешни и външни електро-инсталации, отопление и климатизация - изцяло съобразени с новите технологии и технически постижения. Основна цел на проектантите е енергоефективното проектиране, намаляващо експлоатационните разходи и загубите на топлина в сградите.

'ИСПРОЕКТ' предлага проекти за:

 • трансформаторни подстанции и трафопостове
 • въздушни и кабелни електропроводи
 • силнотокови уредби и инсталации
 • автоматични пожароизвестители, пожарогасителни и охранителни инсталации
 • радиоозвучителни, домофонни, телефонни и телевизионни вътрешни инсталации
 • компютърни мрежи
 • аналогови, цифрови и оптични телекомуникационни линии, мрежи и централи
 • климатични и вентилационни инсталации
 • ВиК инсталации

 

В областта на инвестиционното проектиране 'ИСПРОЕКТ' предлага и следните видове услуги:

 • предпроектни проучвания
 • геодезически измервания
 • геоложки проучвания
 • авторски и технически надзор
 • експертни оценки
 • техническа помощ и консултации
 • узаконяване на сгради и съоръжения